0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Medarbetare i en lärande organisation

Medarbetare 

Medarbetare är vår viktigaste resurs säger organisationsledningen. Visst låter det bra, men vilka konkreta handlingar och insatser stödjer dessa ambitioner?

Attraktiva arbetsplatser som vill skapa förutsättningar för god arbetsmiljö satsar inte endast på fruktkorgar, ergonomiska bord och friskvårdsbidrag. Utan de strävar att skapa lärande organisationer där kompetensen, personlig utveckling, teamlärande, hälsa och välmående är förankrade i företagets värderingar och visioner.

Lärande organisationer 

Peter Senge (1995) definierade den lärande organisationen med fem discipliner: Personligt mästerskap, Tankemodeller, Gemensamma visioner, Teamlärande och Systemtänkande. Jag lånar rubrikerna och gör min egen tolkning på innehållet. Låt oss titta på några av dem.

 Personligt mästerskap

Personligt mästerskap handlar om personlig utveckling och lärande. Lärande organisationer skapar förutsättningar för lärande genom att skapa utrymme för reflektion. Reflektion över vilket värde man skapar i förhållande till sina kompetenser, kunskaper, energi, vilja och lojalitet. Genom att stärka medarbetarens självinsikt och tilltro till egen förmåga att skapa värde kommer önskade resultat att uppnås. Reflektion omfattar både nuläge och framtid. Inom karriärcoaching arbetar vi med frågor som hållbarhet, balans, relationer och framtid.

T ex Vad är det allra viktigaste idag? Vad behöver planeras och förberedas just nu? Vad blir kris sedan om jag inte tar tag i det nu? Hållbarhet –   vad är hållbart på lång sikt? Hur tar jag hand om mina relationer? Hur tänker jag energi och vila? Vad behöver jag utveckla och kunna om 1, 3, 5 år?

Tankemodeller 

Tankemodeller handlar om att våra invanda tankemönster hindrar individerna i organisationen från att nå nya insikter och istället agera utifrån redan utformade tankemodeller. Vi väljer helst tänka och agera utifrån invanda tankemönster, gå på rutin och stanna kvar i bekvämlighetszon eftersom förändringar kräver energi och extra ansträngning.  När nya insikter står i konflikt med de gamla kan de inte omsättas i praktiken. Risken finns att organisationen stagnerar i sin utveckling och går i samma hjulspår. Med hjälp av coaching kartlägger individen sina tankemönster och kan bättre förstå hur ens tankar, känslor och handlingar hör ihop. Organisationer kan då genomföra förändringar på ett mer effektiv sätt och spara både tid och pengar. 

Teamlärande 

Teamlärande handlar om att arbetsgruppen ska fungera som ett lag där alla individer drar åt samma håll och fungerar som en helhet. Genom detta kan gruppen fokusera varje individs energi till en gemensam ansträngning och undviker på så sätt att energi slösas bort. Gruppcoaching är en utmärk arena för att individer ska förstå sig själva och sin roll i gruppen och se gruppen i större sammanhang i förhållande till mål och visioner.

Medarbetardag i Köpenhamn med
Familjeterapeuterna Syd
About the author