0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Problemlösande samarbetskultur

Har din arbetsplats en problemlösande samarbetskultur?

En problemlösande samarbetskultur är där teammedlemmar aktivt engagerar sig i att identifiera problem, brainstorma lösningar och implementera effektiva strategier tillsammans. Detta innebär också en öppen kommunikation, respekt för olika åsikter och en vilja att lära av misstag. Om din arbetsplats uppmuntrar dessa beteenden, och om det finns strukturer på plats som stödjer kontinuerligt förbättringsarbete och konstruktiv feedback, då kan man säga att en problemlösande samarbetskultur sannolikt existerar.

Konfliktpotential

Alla organisationer har en inneboende konfliktpotential, vilket är en naturlig följd av att människor med olika bakgrunder, värderingar och mål arbetar tillsammans. Konflikter är inte nödvändigtvis negativa; de kan faktiskt fungera som en drivkraft för förändring och förbättring när man hanterar dem på rätt sätt. När olika åsikter och idéer kolliderar, kan det ge upphov till kreativa lösningar som annars inte skulle ha uppkommit.

Kartläggning

En effektiv problemlösningskultur är kritisk för att hantera såväl interna som externa utmaningar effektivt, och är central för att identifiera potential för förbättring inom organisationen. Vår workshop utforskar och förbättrar aktivt fördelningen av resurser, ansvar och uppmärksamhet, vilket direkt påverkar både effektivitet och arbetsklimat.Genom att diskutera tillsättningen av roller och de konflikter som kan uppstå därigenom, samt analysera organisationens struktur, säkerställer vi klarhet och funktionalitet.

Vidare kommer vi att granska vilka beteenden som uppmuntras eller avskräcks, och utforska hur dessa påverkar arbetsklimatet. Detta inkluderar att undersöka organisationens grundläggande värderingar och övertygelser för att främja en inkluderande och respektfull arbetsmiljö. Genom att använda Thomas Jordans modell och andra beprövade metoder ger workshopen deltagarna verktyg och strategier för att effektivt hantera och förbättra dessa nyckelområden inom organisationen.

Vad kommer vi att göra?

I workshopen kommer vi att undersöka och identifiera möjligheter till förbättringar genom att granska hur resurser, ansvar och uppmärksamhet fördelas inom organisationen. Vi diskuterar hur man tillsätter roller och de konflikter som kan uppstå från detta. Vidare undersöker vi organisationens struktur för att säkerställa effektivitet och tydlighet. Vi kommer också att utforska vilka beteenden som främjas eller motverkas och hur dessa påverkar arbetsklimatet. Slutligen undersöker vi organisationens grundläggande värderingar och övertygelser för att främja en inkluderande och respektfull arbetsmiljö.

Workshopens format:

– Interaktiva sessioner med gruppdiskussioner, case-studier och rollspel.

– Användning av digitala verktyg för realtidsfeedback och engagemangsmätning.

– Personligt anpassade strategier som ni kan implementera direkt.

Bedömning och förbättring av problemlösningskultur

Vi kommer att använda ett specifikt instrument för att mäta hur väl er arbetsplats hanterar problem och konflikter. Detta omfattar först och främst att utvärdera medarbetarnas förmåga till problemlösning. Därefter granskar vi respekten i kommunikationen, och slutligen undersöker vi öppenheten för lärande och förändring.

Aktiviteter

Genomför enkäter där deltagarna reflekterar över deras dagliga erfarenheter kring problemlösning och konflikthantering. Använda resultatet för att identifiera mönster och områden för förbättring.

– Rollspel för att öva på respektfullt bemötande och lyssnande, även under stress eller oenighet.

– Gruppdiskussioner om hur kritiska synpunkter kan omvandlas till lärande och förbättringsåtgärder.

Mål med Workshopen

-Att stärka organisationens kapacitet för att hantera dagliga utmaningar genom effektiv kommunikation och konstruktiv konflikthantering.

– Att utveckla en gemensam förståelse för vikten av en stark problemlösningskultur och hur den kan främja både individuell och organisatorisk tillväxt.

Sammanfattning

– Deltagarna kommer att få insikter i hur deras arbetsplats står sig i frågor om problemlösande samarbete och få konkreta verktyg för att förbättra dessa aspekter.

– Vi avslutar med en handlingsplan som inkluderar specifika steg för att implementera förändringar som stödjer en robust samarbetskultur.

Investera i er organisations framtid genom att stärka era ledare och medarbetares förmåga att effektivt hantera och lösa problem tillsammans.

 

 

Samarbete är den bästa möjligheten att maximera prestationer.

När alla drar åt samma håll blir kraften oövervinnelig.

Kontakta oss

för att diskutera upplägget som passar er

Samarbete handlar inte bara om att dela arbetsbördan, utan att skapa en miljö där alla känner att deras insatser är värdefulla och betydelsefulla.

Genom att lära sig essensen av samarbete, har jag insett att det handlar mycket om att lyssna.  Det är en konst att balansera mellan att ge och ta.

About the author